Skip to Content

Privacy Statement

VeertigPlusVitaal.nl is een platform voor het verstrekken van product- en gezondheidsinformatie voor de "veertigplusser". Fabrikanten en verkooporganisaties kunnen gebruikmaken van dit platform om contact te leggen met deze veertigplusser.

Voor de uitvoering van deze activiteiten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten, prospects en bezoekers van de websites van groot belang. De persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarom verzamelt Veertigplusvitaal.nl gegevens?

Veertigplusvitaal.nl verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Veertigplusvitaal.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

Welke gegevens worden verzameld door Veertigplusvitaal.nl?

Gegevens van aanvrager proefproducten en/of documentatie

Veertigplusvitaal.nl bewaart gegevens van aanvragers van proefproducten en informatieve documentatie, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email en onderwerp c.q. product. Dit zijn de gegevens die door de aanvrager zelf worden verstrekt.

De gegevens, welke u verstrekt bij het aanvragen van samples , magazines en informatie worden opgeslagen en kunnen door Veertigplusvitaal.nl worden gewijzigd. Wijzigingen kunt u doorgeven per email aan info@veertigplusvitaal.nl

Wat doet Veertigplusvitaal.nl met deze gegevens?

Bij het aanvragen van proefproducten en informatieve documentatie worden de gegevens van de aanvragen gebruikt om het aangevraagde v en/of de documentatie toe te zenden.

Proefproducten

De gegevens van de aanvragen worden door Veertigplusvitaal.nl verstrekt aan de fabrikant en/of leverancier van het aangevraagde samples. Samples worden altijd rechtstreeks door de fabrikant/leverancier aan de aanvrager toegezonden. Het toezenden van proefproducten geschied per post.

Magazines en informatieboekjes

Veertigplusvitaal.nl biedt haar bezoekers de mogelijkheid om online een magazine samen te stellen met onderwerpen die de aanvrager zelf kan selecteren. Het daaruit vloeiende persoonlijke magazine wordt speciaal voor deze aanvrager geprint en vervolgens per post verzonden. Het printen en versturen van het persoonlijke magazine word verzorgt door een externe partij. Hoewel Veertigplusvitaal.nl de gegevens van de aanvrager verstrekt aan een derde partij is het de derde partij nadrukkelijk verboden die gegevens te gebruiken voor elk ander doel dan het printen en toezenden van het persoonlijke magazine.

Voor het toezenden van informatieboekjes worden de gegevens van de aanvrager verstrekt aan de partij die het informatieboekje aanbiedt en verstuurt.

Aanvullende samples en informatie

Op elk aanvraagformulier van proefproducten, magazines en informatie heeft de aanvrager de mogelijkheid om aan te vinken dat hij/zij aanvullende samples en informatie wenst te ontvangen. Wanneer de aanvrager hiervoor kiest zal Veertigplusvitaal.nl de gegevens van de aanvrager verstrekken aan partijen die relevante producten en/of informatie te bieden heeft met als doel de aanvrager hierover de contacten c.q. informeren.

Gegevens geregistreerde bezoekers

Bezoekers van de website kunnen zich registreren. Een geregistreerde bezoeker hoeft bij het aanvragen van magazines, informatie en proefproducten niet steeds zijn of haar naam- en adresgegevens in te voeren. Deze gegevens worden bij registratie opgeslagen in een database en kunnen door de bezoeker zelf worden beheerd.

Gegevens website bezoekers

Veertigplusvitaal.nl verzamelt ook gegevens van bezoekers van de Veertigplusvitaal.nl web site. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke pagina's worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen , gebruikte browser en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.

Gegevens internetgebruiker

Elke server ( email , www , ftp , etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres , de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker ( login ). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomenheden en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.

Cookies

Veertigplusvitaal.nl maakt gebruik van cookies doch uitsluitend voor het normaal navigeren over de website.

IP adres

Elke machine op het Internet heeft een IP-adres. Bijvoorbeeld : "92.168.1.253". De IP-adressen van webservers en andere computers met een permanente Internet-verbinding veranderen gewoonlijk niet; daarom worden het vaste of statische IP-adressen genoemd. Anders dan computers met een vaste ( kabel- of ADSL-) verbinding hebben computers met een inbel-verbinding meestal een IP-adres dat steeds verandert, iedere keer als ze contact maken met het Internet. Deze zgn. dynamische IP-adressen worden toegekend door de ISP (uit een "pool" van op dat moment beschikbare IP-adressen ) voor de duur van de verbinding. Veertigplusvitaal.nl gebruikt dit nummer voor de duur dat de klant op de website actief is. Deze techniek is noodzakelijk om een bezoeker in staat te stellen zijn of haar persoonlijk magazine samen te stellen.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Veertigplusvitaal.nl heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheidsupdates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens.

Geeft Veertigplusvitaal.nl informatie door aan derden?

Wanneer een bezoeker te kennen heeft gegeven interesse te hebben in de diensten van Veertigplusvitaal.nl worden de noodzakelijke gegevens verstrekt aan partijen die aan het verzoek van de bezoeker kunnen voldoen. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die aanvullende en/of relevante producten of diensten aanbieden.

Tenslotte worden gegevens verstrekt indien er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Veertigplusvitaal.nl.

Verstuurt Veertigplusvitaal.nl spam?

Veertigplusvitaal.nl verstuurt zelf nooit spam, geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee.

Veertigplusvitaal.nl stuurt uitsluitend berichten:

  • aan geregistreerde bezoekers met account informatie
  • met nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld
  • met antwoord op een eerder bericht van u
  • met algemene informatie als u daar expliciet om heeft gevraagd

Vragen

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Alleen een geregistreerde bezoeker kan zijn of haar eigen gegevens wijzigen. Een bezoeker die uitsluitend een magazine, informatie of een proefproduct aanvraagt kan zijn/haar gegevens niet wijzigen of inzien.

Ten aller tijden kunt u Veertigplusvitaal.nl, schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken. Veertigplusvitaal.nl zal dan zo spoedig mogelijk na ontvangst van verzoek uw gegevens verwijderen.

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy?

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met uitgeverij Flex:

Uitgeverij Flex
Oosteinderlaan 92
2181 HK Hillegom
Telefoon: 06 109 079 11

Wijzigingen Privacy Statement

Veertigplusvitaal.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.